Statut

Załącznik 1 do Uchwały nr 5 /XVI/17
Zjazdu Delegatów z dnia 8 grudnia 2017 r.

STATUT
WARMIŃSKO -_MAZURSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

I. NAZWA, SIEDZIBA I ZAKRES DZIAŁANIA

§ 1.
Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości – zwana dalej „Izbą” jest społeczno-zawodową i gospodarczą organizacją samorządu rzemiosła, związkiem pracodawców oraz przedsiębiorców i stanowi formę dialogu społecznego, prowadzonego dla godzenia interesów pracowników, interesów pracodawców, przedsiębiorców oraz dobra publicznego.
§ 2.
1. Izba nosi nazwę: „Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, zwana dalej „ Izbą”.
2. Izba ma siedzibę w Olsztynie, a terenem jej działania jest cały kraj.

§ 3.
1. Izba posiada osobowość prawną i działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. Nr 17, poz. 92) z późniejszymi zmianami,
2) ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.),
3) ustawy z dnia 23 maja 1991r. o organizacji pracodawców (Dz.U. Nr 55, poz. 235) z późniejszymi zmianami,
4) ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz.U. Nr 100, poz. 1080),
5) oraz w oparciu o niniejszy statut
2. Izba jest dobrowolnym członkiem Związku Rzemiosła Polskiego.
3. Izba działa na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Jej zadaniem jest partnerskie
wspieranie zrzeszonych przedsiębiorstw. Nie działa w celu osiągnięcia zysku, a
dochód przeznacza na cele statutowe.

§ 4.
Celem i zadaniem Izby jest reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec organów administracji państwowej i samorządowej, wojewódzkich, powiatowych i gminnych instytucji, udzielanie im pomocy instruktażowo-doradczej, szkoleniowej oraz przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych i nadzór nad przebiegiem szkolenia pracowników młodocianych.

§ 5.
Do celów i zadań Izby należy w szczególności:
1) ochrona praw i reprezentowanie interesów rzemiosła i zrzeszonych członków;
2) udzielanie członkom pomocy instruktażowej i doradczej – zwłaszcza w zakresie prawnym, organizacyjnym, podatkowym, ekonomicznym i finansowym;
3) rozwijanie działalności marketingowej oraz promocji rzemiosła i zrzeszonych członków, inicjowanie i organizowanie we własnym zakresie oraz udzielanie pomocy zrzeszonym podmiotom przy urządzaniu wystaw, targów, giełd, wzorcowni, konkursów itp.;
4) udzielanie instruktażu członkom w zakresie szkolenia pracowników młodocianych i pełnoletnich – uczniów w zakładach rzemieślniczych oraz utrzymywanie współpracy z organami administracji państwowej i samorządowej w zakresie szkolenia w szkołach zawodowych i ośrodkach szkolenia zawodowego;
5) nadzór nad przebiegiem szkolenia zawodowego pracowników młodocianych w zakładach rzemieślniczych (u pracodawców) i otaczanie ich opieką;
6) przeprowadzanie egzaminów czeladniczych i mistrzowskich, jak również podnoszenie kwalifikacji zawodowych rzemieślników i pracowników zakładów rzemieślniczych, udzielanie pełnomocnictw przez Zarząd Izby dla cechów w zakresie nadzoru nad realizacją programu przygotowania zawodowego pracowników młodocianych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
7) udzielanie porad i pomocy w zakresie poszukiwania terenów i prowadzenia inwestycji przez rzemieślników i członków Izby;
8) powoływanie rzeczoznawców spośród członków organizacji zrzeszonych i wyznaczanie ich do wydawania opinii;
9) realizacja innych celów i zadań wynikających z zaistniałych potrzeb zrzeszonych członków lub przepisów prawa dotyczących członków Izby;
10) zgłaszanie kandydatów wytypowanych przez zrzeszonych członków na funkcje przedstawicielskie w organach wojewódzkich, terenowych i samorządowych;
11) inicjowanie i rozwijanie postępu technicznego, wynalazczości, ruchu racjonalizatorskiego, oddziaływanie na poprawę jakości usług i wyrobów;
12) nawiązywanie współpracy z zagranicą, podpisywanie porozumień o współpracy w zakresie m.in.: szkolenia uczniów, pracowników, rzemieślników, pracodawców oraz w zakresie działalności gospodarczej, kulturalnej oraz naukowo-technicznej ;
13) propagowanie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania zawodu;
14) rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków w zakresie dotyczącym działalności Izby;
15) organizowanie i przeprowadzanie działalności społeczno-wychowawczej, kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej;
16) organizowanie szkoleń i konkursów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników młodocianych i pełnoletnich uczniów, przedsiębiorców-rzemieślników i ich pracowników;
17) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawnych szczególnych oraz uchwał Zjazdu Delegatów, Związku Rzemiosła Polskiego;
18) przedstawianie kandydatur na przedstawicieli Związku Rzemiosła Polskiego w wojewódzkich radach dialogu społecznego;
19) wskazywanie przedstawicieli do wojewódzkich rad rynku pracy;
20) realizowanie projektów współfinansowanych ze środków U. E..

§ 6.
1. Cele i zadania statutowe Izba może realizować poprzez: działalność gospodarczą, prowadzenie ośrodków szkoleniowych, domów wczasowych, przychodni lekarskich oraz powoływać własne wyodrębnione zakłady, organizować współpracę z zagranicą. Izba może także tworzyć wspólnie z innymi osobami prawnymi i fizycznymi, krajowymi i zagranicznymi – jednostki organizacyjne przewidziane przepisami prawa oraz przystępować do organizacji gospodarczych, spółek prawa handlowego i innych.

2. Do szczególnych uprawnień Izby należą:
1) powoływanie komisji egzaminacyjnych;
2) potwierdzanie egzaminów kwalifikacyjnych świadectwami, dyplomami oraz opatrywanie ich pieczęcią z godłem Państwa;
3) powoływanie komisji branżowych przy Izbie.
3. Izba może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
1) PKD 63.11.Z przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
2) PKD 68.20.Z wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
3) PKD 70.22.Z pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
4) PKD 73.12.D pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
5) PKD 73.20.Z badanie rynku i opinii publicznej
6) PKD 74.90.Z pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana
7) PKD 78.10.Z działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
8) PKD 85.32.B zasadnicze szkoły zawodowe
9) PKD 85.59.B pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
10) PKD 85.60.Z działalność wspomagająca edukację
11) PKD 94.11.Z działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
12) PKD 94.99.Z działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

II. CZŁONKOWIE – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 7.
1. Członkami Izby na zasadzie dobrowolności są:
1) cechy,
2) spółdzielnie rzemieślnicze,
3) rzemieślnicy, przedsiębiorcy nienależący do cechów oraz inne jednostki organizacyjne , jeżeli ich celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego rzemiosła.
2. Za zgodą Zarządu Izby bezpośrednimi jej członkami mogą być także na czas określony osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, a niebędące rzemieślnikami, zatrudniające nie więcej niż 50 pracowników.
3. Osoba, wykonująca działalność gospodarczą na warunkach określonych w ustawie o rzemiośle i zatrudniająca pracowników w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle, obowiązana jest uzyskać członkostwo właściwego cechu biorąc pod uwagę granice terytorialnego zasięgu cechu.

§ 8.
Członkowie Izby mają prawo do:
1) korzystania z pomocy, poradnictwa, instruktażu i innych usług oraz świadczeń w granicach statutowej działalności Izby;
2) uczestniczenia przez swoich delegatów w zjazdach, wyborach do organów Izby;
3) zgłaszania wniosków w sprawie działalności Izby i zrzeszonych w niej członków;
4) uzyskiwania informacji o wynikach i działalności Izby;
5) udziału przez swoich przedstawicieli w obradach statutowych organów Izby w czasie rozpatrywania wniesionych przez nich odwołań oraz udzielania wyjaśnień.

§ 9.
Członkowie mają obowiązek:
1) stosowania się do postanowień statutu Izby i uchwał Zjazdu;
2) uiszczania terminowo składek na wykonanie zadań Izby;
3) przestrzegania zasad etyki zawodowej.

§ 10.
1. Przyjęcia w poczet członków Izby dokonuje Zarząd Izby na podstawie złożonej deklaracji na piśmie, w ciągu miesiąca od jej złożenia.
2. O uchwale o przyjęciu lub odmowie przyjęcia zawiadamia się zainteresowanego w ciągu czternastu dni.
3. Odmowa przyjęcia nie wymaga uzasadnienia.
4. Od decyzji odmownej zainteresowany może złożyć w terminie 1 miesiąca wniosek do Zjazdu o ponowne rozpatrzenie sprawy. Decyzja Zjazdu w tej sprawie jest ostateczna.

§ 11.
Członkostwo w Izbie ustaje na skutek :
1) wystąpienia;
2) wykreślenia;
3) wykluczenia.
§ 12.
Wystąpienie członka Izby następuje po upływie trzech miesięcy od dnia zgłoszenia pisemnego wypowiedzenia , ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego chyba, że strony uzgodnią inny termin.

§ 13.
Wykreślenie członka Izby może nastąpić w przypadku, jeżeli zmieni on swój przedmiot działalności w taki sposób, że utraci ona charakter organizacji rzemieślniczej lub nastąpi utrata statutowych uprawnień zrzeszania się w Izbie.

§ 14.
1. Wykluczenie członka Izby może nastąpić w przypadku nie wywiązania się z obowiązków członkowskich określonych w statucie Izby lub naruszenia etyki zawodowej i działania na szkodę środowiska.
2. Wykluczenie członka Izby z powodu zalegania z zapłatą składek członkowskich może nastąpić w przypadku zaległości płatności składek za co najmniej 6 miesięcy.

§ 15.
W razie ustania członkostwa wszelkie zobowiązania majątkowe w stosunku do Izby stają się natychmiast wymagalne.
§ 16.
Uchwałę o wykreśleniu lub wykluczeniu podejmuje Zarząd Izby. Przed podjęciem uchwały Zarząd powinien wezwać członka do wykonania obowiązków członkowskich. Wykreślonej lub wykluczonej z Izby jednostce przysługuje prawo wystąpienia w terminie 4 tygodni od otrzymania decyzji o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Zjazd. Od decyzji Zarządu Izby przysługuje odwołanie zgodnie z § 24. Statutu.

§ 17.
Członkowie organów statutowych Izby winni czynu lub zaniedbania, poprzez które Izba poniosła szkodę, odpowiadają za nią osobiście.

III. ORGANY IZBY

§ 18.
1. Organami Izby są:
1) Zjazd Delegatów;
2) Prezes Izby
3) Zarząd
4) Komisja Rewizyjna.
5) Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy.
2. Można być członkiem tylko jednego z organów wymienionych w § 18 ust. 1 pkt 3-5.
3. Skład osobowy Zarządu Izby w nowej kadencji potwierdza Zjazd Delegatów w formie uchwały. W okresie między zjazdami wszelkie zmiany w składzie osobowym Zarządu Izby potwierdza Zarząd Izby w formie uchwały.
4. Od kandydata do organów wymienionych w § 18 ust. 1 wymagana jest niekaralność za przestępstwa. Kandydat przed objęciem funkcji, zobowiązany jest do złożenia oświadczenia.
5. W przypadku nie złożenia oświadczenia określonego w ust. 4 kandydat nie może być wybierany do organów Izby.
6. Ustanowione w Izbie organy są uprawnione do podejmowania czynności wyłącznie w zakresie ich kompetencji określonych w statucie, uchwałach, regulaminach i przepisach powszechnie obowiązujących.
7. Zmiany w składach osobowych organów Izby regulują zapisy niniejszego statutu.

§ 19.
1. Członkowie władz swoje obowiązki wykonują osobiście.
2. Poszczególni członkowie organów statutowych Izby nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.
3. Członkowie organów pełnią swe funkcje do czasu wyboru nowych organów.

§ 20.
Za pracę i udział w posiedzeniach organów Izby, komisjach członkowie Zarządu mogą otrzymać dietę, ryczałt, wynagrodzenie, zwrot kosztów podróży i ekwiwalent stanowiący rekompensatę utraconych wynagrodzeń wypłacanych w ramach posiadanych środków, według zasad ustalonych przez Zarząd.
ZJAZD DELEGATÓW

§ 21.
1. Zjazd Delegatów zwany dalej „Zjazdem” jest najwyższym organem Izby.
2. Delegatami na Zjazd są członkowie jednostek zrzeszonych w Izbie wybrani przez te jednostki, posiadający co najmniej pięcioletni staż działalności rzemieślniczej. Wymóg posiadania stażu nie dotyczy jednostki nowo powstałej i pracodawców.
3. Delegatami na zjazd są członkowie organizacji zrzeszonych w Izbie, wybierani przez te organizacje, prowadzący działalność gospodarczą. Każda organizacja ma co najmniej jednego delegata.
4. Delegatem nie może być osoba, której dane są ujawnione w Krajowym Rejestrze Karnym.
5. Szczegółowe zasady proporcjonalnego wyboru i ilości delegatów na Zjazd ustala Zarząd.
6. Delegaci zachowują mandaty do czasu wyboru nowych delegatów.
7. Mandat delegata wygasa wskutek: śmierci, utraty praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu, rezygnacji, utraty rekomendacji jednostki desygnującej. W takim przypadku jednostka, której wygaśnięcie mandatu dotyczy wybiera nowego delegata.
8. Delegat ma tylko jeden głos i bierze udział w Zjeździe osobiście.
9. Delegaci członków, którzy zalegają z zapłatą składek za okres co najmniej 6- miesięcy, mogą brać udział w Zjeździe Delegatów bez prawa głosu.

§ 22.
1. W Zjeździe uczestniczą delegaci, członkowie Zarządu, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczący Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego.
2. W Zjeździe uczestniczyć mogą zaproszeni przez Zarząd przedstawiciele innych organizacji rzemieślniczych, organów administracji państwowej, samorządowej i inne zaproszone osoby.
3. Osoby wymienione w ust. 1 i 2 nie będące delegatami na Zjazd, uczestniczą w Zjeździe z głosem doradczym.

§ 23.
1. Zjazd sprawozdawczo-wyborczy zwoływany jest raz na cztery lata, Ponadto – Zjazd może być zwoływany przez Zarząd w każdym czasie z ważnych powodów /Nadzwyczajny Zjazd Delegatów/.

2. Zjazd Nadzwyczajny zwoływany jest także przez Zarząd na żądanie:
1) Komisji Rewizyjnej,
2) ponad 50% zrzeszonych członków.
Wnioskujący powinien podać sprawy mające być przedmiotem obrad Zjazdu.
Zjazd Nadzwyczajny obraduje tylko w zakresie objętym wnioskiem
Zarząd obowiązany jest zwołać Zjazd w terminie 6 tygodni od daty otrzymania wniosku.
3. O czasie, miejscu i porządku obrad Zjazdu – Zarząd powinien pisemnie zawiadomić zrzeszonych członków, na co najmniej 4 tygodnie przed terminem Zjazdu.
4. Uzupełnienia porządku obrad Zjazdu może żądać każdy, kto uprawniony jest w myśl ust.2 – do zgłoszenia wniosku o zwołanie Zjazdu. Wniosek powinien być zgłoszony najpóźniej na 3 tygodnie przed terminem Zjazdu. O uzupełnieniu porządku obrad Zarząd obowiązany jest zawiadomić zrzeszonych członków na 7 dni przed terminem Zjazdu.
5. O czasie, miejscu i porządku obrad Zjazdu Zarząd zawiadamia delegatów oraz inne osoby, uprawnione do udziału w Zjeździe, co najmniej na 14 dni przed terminem Zjazdu oraz przekazuje podstawowe materiały zjazdowe.
6. Uzupełnienie porządku obrad może nastąpić w czasie trwania obrad o sprawy szczególnie ważne dla ogółu rzemiosła – za zgodą 2/3 delegatów uczestniczących w Zjeździe.

§ 24.
1. Do wyłącznej właściwości Zjazdu należy:
1) uchwalenie statutu i jego zmiany;
2) wybieranie i odwoływanie spośród delegatów Prezesa Izby ;
3) wybieranie i odwoływanie spośród delegatów członków Komisji Rewizyjnej
4) wybieranie i odwoływanie spośród delegatów członków Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego
5) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Prezesa Izby i Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego;
6) udzielanie absolutorium organom statutowym Izby za okres kadencji;.
7) przyjęcie sprawozdań Komisji Rewizyjnej oraz Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego;
8) uchwalanie regulaminu obrad Zjazdu;
9) nadawanie tytułu „Honorowego Członka Izby Rzemieślniczej” i „Honorowego Prezesa Izby Rzemieślniczej” za wieloletnią pracę społeczną w samorządzie rzemieślniczym. Regulamin nadawania tych tytułów ustala Zarząd Izby;
10) wybór delegatów na Kongres Rzemiosła Polskiego;
11) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
12) rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności organów statutowych;
13) podejmowanie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
14) podejmowanie uchwały o skrócenie kadencji organów statutowych Izby.

§ 25.
Obrady Zjazdu otwiera Prezes Izby lub jego zastępca i przeprowadza spośród delegatów wybór: przewodniczącego Zjazdu, zastępcy i sekretarza, którzy stanowią Prezydium Zjazdu.

§ 26.
1. Uchwały na Zjeździe mogą być podejmowane tylko w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem § 23 ust.6
2. Uchwały zapadają zwykłą większością oddanych głosów w obecności co najmniej połowy delegatów na Zjazd w głosowaniu jawnym, o ile statut nie stanowi inaczej. Zwykła większość głosów oznacza , ze liczba ważnych głosów „za” jest większa od liczby ważnych głosów „przeciw”. Liczba głosów wstrzymujących się nie wpływa na wynik głosowania.
3. Szczegółowe zasady i tryb obrad Zjazdu określa regulamin uchwalony przez Zjazd.
4. Zjazd dokonuje wyboru i odwołania Prezesa Izby w głosowaniu tajnym spośród zgłoszonych kandydatów, którzy muszą posiadać rekomendacje co najmniej czterech jednostek zrzeszonych w Izbie lub sześciu delegatów. Kandydatem na Prezesa Izby może zostać osoba będąca członkiem organizacji zrzeszonej w Izbie z co najmniej 5-letnim stażem. Wybór jest ważny jeżeli kandydat w głosowaniu uzyska powyżej 50% ważnych oddanych głosów. Kadencja Prezesa Izby trwa 4 lata. Prezes Izby jest jednocześnie Prezesem Zarządu Izby, delegatem na Kongres Związku Rzemiosła Polskiego oraz desygnowany do pracy w Zarządzie Związku Rzemiosła Polskiego.
5. Zjazd dokonuje wyboru i odwołania członków Komisji Rewizyjnej oraz członków Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego w głosowaniu tajnym. Wybór jest ważny jeżeli kandydat w głosowaniu uzyska powyżej 50% ważnych oddanych głosów. Kadencja trwa 4 lata.

§ 27.
Z obrad Zjazdu sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz Zjazdu.

§ 28.
Jeżeli postanowienia statutu odwołują się do Zjazdu należy przez to rozumieć Zjazd Delegatów, Nadzwyczajny Zjazd Delegatów.

ZARZĄD

§ 29.
1. Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła Przedsiębiorczości jest organem wykonawczym, który kieruje działalnością Izby.
2. Zarząd wykonuje zadania Izby poprzez podejmowanie uchwał i czynności nie zastrzeżonych w ustawie i w statucie do właściwości innych organów Izby.
3. Zarząd może powoływać komisje problemowe oraz uchwala dla nich regulaminy pracy.
4. Zarząd podejmuje uchwały w sprawie przystąpienia Izby do innych organizacji społecznych i gospodarczych oraz występowania z nich.
5. Zarząd podejmuje uchwały dotyczące spisywania na straty należności Izby.
6. Zatwierdza roczne sprawozdania finansowe, bilans oraz uchwala budżet Izby.
7. Wnioskuje do członków Izby o wycofanie rekomendacji udzielonej swoim przedstawicielom w Zarządzie.
8. Zarząd podejmuje uchwały w sprawach nabycia nieruchomości, zbycia nieruchomości o wartości poniżej 100,000.00 zł., a także obciążania nieruchomości Izby hipoteką.
9. W uzasadnionych przypadkach, Zarząd może podejmować uchwały w drodze elektronicznej.
10. Zarząd ustala zasady wynagradzania pracowników Biura Izby.
11. W przypadku rezygnacji osoby(osób) desygnowanej przez Zjazd z udziału w pracach Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego lub innych przyczyn, Zarząd desygnuje osobę(osoby) do prac w wyżej wymienionym organie Związku Rzemiosła Polskiego do końca trwania kadencji
12. Opiniowanie, przyznawanie i występowanie z wnioskami na odznaczenia rzemieślnicze nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów,

§ 30.
a.i.1.a.i.1. Zarząd składa się z Prezesa Izby – jako Prezesa Zarządu oraz osób desygnowanych przez każdą ze zrzeszonych w Izbie organizacji oraz przedstawicieli członków indywidualnych.
a.i.1.a.i.2. Szczegółowy podział czynności między członków Zarządu oraz tryb pracy określa regulamin pracy Zarządu uchwalony przez Zarząd.
a.i.1.a.i.3. Kadencja członków Zarządu trwa 4 lata i wygasa z chwilą wyboru nowych członków.
a.i.1.a.i.4. Członek Zarządu traci mandat również w przypadkach określonych w § 21. Przepisy § 21 należy stosować odpowiednio.
a.i.1.a.i.5. Pracą Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
a.i.1.a.i.6. Każda organizacja zrzeszona w Izbie Rzemieślniczej może posiadać tylko jednego przedstawiciela w Zarządzie Izby nie licząc Prezesa Izby.
a.i.1.a.i.7. Zarząd na wniosek Prezesa Zarządu wybiera ze swego grona trzech do pięciu Wiceprezesów i sekretarza, którzy łącznie z Prezesem Zarządu stanowią Prezydium Zarządu.
a.i.1.a.i.8. Prezydium Zarządu wykonuje czynności należące do zwykłego, bieżącego zakresu działania Zarządu w okresach między plenarnymi posiedzeniami Zarządu. Zarząd może upoważnić Prezydium Zarządu do dokonywania wszystkich czynności z zakresu swej właściwości, z zastrzeżeniem postanowień § 16.
a.i.1.a.i.9. Prezydium Zarządu w szczególności:
1) ustalanie zasad wnoszenia, obniżania, umarzania składek członkowskich oraz ich wysokości,
2) zwoływanie Zjazdu w trybie określonym w statucie,
3) opiniowanie i występowanie z wnioskami na odznaczenia nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów,
4) powołuje przedstawicieli do współpracy z władzami państwowymi, samorządowymi i innymi organizacjami.
5) wykonywanie innych czynności nie zastrzeżonych dla innych organów statutowych.
a.i.1.a.i.10. Szczegółowy podział czynności między członków Prezydium Zarządu oraz tryb pracy określi regulamin uchwalony przez Zarząd,

§ 31.
1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, a w razie nieobecności jego Zastępca. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność przy ich podejmowaniu co najmniej połowy statutowej liczby jego członków, w tym Prezesa Zarządu lub jego zastępcy. W razie równej ilości głosów przeważa głos Prezesa Zarządu.
3. Posiedzenia Prezydium Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności jego Zastępca. Posiedzenia Prezydium Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz w kwartale.

PREZES IZBY

§ 32.
1. Prezes Izby w okresie między posiedzeniami plenarnymi Zarządu jest organem wykonawczym Izby. Wykonuje swoje zadania w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów.
2. Do zakresu zadań Prezesa Izby należy:
1) reprezentowanie Izby na zewnątrz,
2) kierowanie Izbą poprzez wydawanie zarządzeń, instrukcji, regulaminów i innych przepisów,
3) nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z Dyrektorem Biura
4) powoływanie komisji egzaminacyjnych, branżowych oraz skracanie i przedłużanie ich kadencji.
5) wykonywanie innych czynności nie zastrzeżonych dla innych organów statutowych,
6) podpisywanie wraz z przewodniczącymi komisji egzaminacyjnych świadectw i dyplomów potwierdzających uzyskane w Izbie kwalifikacje czeladnicze i mistrzowskie,
7) pełnienie funkcji pracodawcy w stosunku do Dyrektora Biura, w tym ustalanie jego wynagrodzenia i przyznawania innych świadczeń wynikających z zasad wynagradzania i innych przepisów,
8) ustalanie limitu środków pieniężnych na premie uznaniowe, dodatki specjalne i nagrody pieniężne w uzgodnieniu z Zarządem,
9) w przypadku, gdy wykonanie uchwały organów Izby określonych w § 18 ust. 1 pkt 3-5, mogłoby spowodować naruszenie prawa, Prezes Izby powinien wystąpić z wnioskiem do organu, który podjął uchwałę, o zmianę lub uchylenie.
10) w przypadku nie uwzględnienia wniosku, o którym mowa pkt. 9, Prezes Izby może wprowadzenie uchwały w życie zawiesić do czasu Zjazdu.
11) ustala strukturę organizacyjną Biura Izby oraz określa jego zakres zadań

§ 33.
1. Prezes Izby może powierzyć wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy innej osobie przez siebie upoważnionej.
2. Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Izby składa Prezes Izby lub osoby przez niego upoważnione.
3. Do reprezentowania Izby na zewnątrz upoważniony jest Prezes Izby lub osoby przez niego upoważnione.
4. W przypadku trwałej lub czasowej (powyżej jednego miesiąca) niezdolności do pełnienia obowiązków Prezesa Izby, kompetencje Prezesa Izby określone w statucie przejmuje członek Prezydium Zarządu wskazany w uchwale Zarządu.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 34.
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola realizacji uchwał Zjazdu przez Zarząd
2) kontrola całokształtu działalności Izby, a w szczególności:
a) okresowe badania dokumentów finansowych i badanie bilansów rocznych,
b) dokonywanie okresowych kontroli wykonania przez Izbę jej zadań statutowych oraz przedstawianie sprawozdań pokontrolnych,
c) kontrolowanie sposobu załatwianie przez Izbę wniosków organizacji zrzeszonych i ich członków,
3) składanie ze swojej działalności sprawozdań Zjazdowi;
4) składanie ze swojej działalności sprawozdań oraz bieżących informacji z działalności kontrolnej Prezesa Izby i Zarządu;
5) składanie Zjazdowi wniosków w sprawie przyjęcia sprawozdań finansowych /bilansów/ Izby i wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Izby i członkom Zarządu.

§ 35.
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków oraz 2 zastępców członków. Członkami Komisji Rewizyjnej są osoby fizyczne wybrane przez Zjazd spośród delegatów.
2. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie Przewodniczącego, jednego Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Kadencja członków Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata i wygasa z chwilą wyboru nowych członków.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu, rezygnacji lub trwałej niemożności sprawowania funkcji członka Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, między Zjazdami skład organu jest uzupełniany w drodze kooptacji z wybranych zastępców członków z uwzględnieniem ilości głosów oddanych na kandydata do Komisji Rewizyjnej.
5. Skład komisji Rewizyjnej, w trakcie kadencji, nie może być mniejszy niż trzy osoby.
6. Każda organizacja może posiadać tylko jednego przedstawiciela w Komisji Rewizyjnej.

§ 36.
1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca. Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeby, ale nie rzadziej, jak raz na kwartał roku.
2. Decyzje Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykła większością głosów. Do ważności decyzji podejmowanych przez Komisję Rewizyjną wymagana jest obecność co najmniej 50% statutowej liczby członków, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego posiedzenia.
3. W celu dokonania czynności kontrolnych Komisja Rewizyjna może powoływać zespoły kontrolne.
4. Szczegółowe zasady i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Zjazd.

§ 37.
1. Komisja Rewizyjna może w każdym czasie żądać od Prezesa Izby i Zarządu oraz pracowników biura Izby wszelkich wyjaśnień i sprawozdań.
2. Z czynności kontrolnych Komisja Rewizyjna sporządza protokoły i wraz z wnioskami przedkłada je Prezesowi Izby i Zarządowi. Zarząd zobowiązany jest złożyć sprawozdanie Zjazdowi, w jaki sposób wykorzystał lub wykonał zalecenia i wnioski pokontrolne Komisji Rewizyjnej.
3. Członek Komisji Rewizyjnej traci mandat również w przypadkach określonych w § 21. Przepisy § 21 należy stosować odpowiednio.

ODWOŁAWCZY SĄD RZEMIEŚLNICZY

§ 38.
1. Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy rozpatruje odwołania od orzeczeń i postanowień sądów cechowych. Od orzeczeń lub postanowień Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego nie przysługują środki odwoławcze.
2. Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy może zmienić, uchylić lub utrzymać w mocy orzeczenie lub postanowienie Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego Cechowego.

§ 39.
1. Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy składa się z 3-5 członków oraz 2 zastępców członków. Członkami Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego są osoby fizyczne wybrane przez Zjazd spośród delegatów.
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu, rezygnacji lub trwałej niemożności sprawowania funkcji członka Odwoławczego Sąd Rzemieślniczego w trakcie kadencji, między Zjazdami skład organu jest uzupełniany w drodze kooptacji z wybranych zastępców członków z uwzględnieniem ilości głosów oddanych na kandydata do Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego.
3. Skład Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego w trakcie kadencji, nie może być mniejszy niż trzy osoby.
4. Członkowie Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego powołują ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę przewodniczącego.
5. Kadencja Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego trwa 4 lata i wygasa z chwilą wyboru nowych członków.
6. Członek Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego traci mandat również w przypadkach określonych w § 21. Przepisy § 21 należy stosować odpowiednio.
7. Szczegółowe zasady i tryb pracy Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego określa regulamin uchwalony przez Zjazd.

IV. POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

§ 40.
1. Od uchwał Zarządu jednostkom zrzeszonym, których uchwała dotyczy – w postępowaniu wewnątrz organizacyjnym – służy odwołanie do Zjazdu.
2. Podstawą wniesienia odwołania może być naruszenie przez organ podejmujący uchwałę przepisów prawa, statutu, uchwał organów Izby lub Związku Rzemiosła Polskiego.
3. Termin odwołania od uchwał Zarządu wynosi 4 tygodnie od daty otrzymania treści uchwały.
4. Zjazd rozpatruje odwołania na najbliższym swoim posiedzeniu.
5. Organ, który podjął uchwałę może wstrzymać jej wykonanie w przypadku wniesienia odwołania do czasu rozpatrzenia odwołania.
6. Izba zobowiązana jest dostarczyć odwołującemu się odpis uchwały organu odwoławczego wraz z jej uzasadnieniem w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały.
7. W postępowaniu przed Odwoławczym Sądem Rzemieślniczym stosuje się zasady etyki zawodowej i tryb odpowiedzialności dyscyplinarnej określonej przez Kongres Rzemiosła.

V. GOSPODARKA FINANSOWA

§ 41.
1. Koszty działalności Izby pokrywane są:
a) ze składek członków;
b) z wpływów z działalności gospodarczej Izby i jej zakładów własnych;
c) z dobrowolnych wpłat członków, podmiotów gospodarczych oraz innych osób fizycznych i prawnych;
d) z oprocentowania środków bankowych;
e) z udziału w zyskach, w spółkach i spółdzielniach, do których Izba należy;
f) z dotacji;
g) z innych wpływów.
2.Zasady opracowywania planów finansowych, prowadzenia rachunkowości i opracowywania sprawozdań finansowych regulują przepisy o gospodarce finansowej.

VI. UCHWALANIE STATUTU I ZMIAN DO STATUTU.

§ 42.
Statut oraz zmiany statutu mogą być dokonane mocą uchwały Zjazdu podjętej większością 2/3 głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej 51 % uprawnionych do głosowania.

VII. PODZIAŁ I LIKWIDACJA IZBY

§ 43.
Uchwałę o podziale, likwidacji Izby i przeznaczeniu jej majątku w razie likwidacji podejmuje w głosowaniu imiennym, jawnym Zjazd większością 3/4 głosów w obecności co najmniej 51 % uprawnionych do głosowania.

§ 44.
Statut Izby podlega zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

§ 45.
Przepisy Statutu wchodzą w życie z chwilą uchwalenia ich przez Zjazd.

Sekretarz Przewodniczący

Olsztyn, dn. 8 grudnia 2017 roku