RODO

KLAUZULA RODO – FAKTURY

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warmińsko-Mazurską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie ul. Prosta 38, 10-029 Olsztyn,  (nr tel.: 89 527-61-88, adres e-mail: biuro@izbarzem.olsztyn.pl).

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest konieczność wystawienia faktury, ewentualne dochodzenie należności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b.

W związku z przetwarzaniem przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pani/Pana danych osobowych, na podstawie art. 15-21 RODO przysługuje Pani/Panu, w prawnie uzasadnionych sytuacjach prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.

Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.