Cennik usług egzaminacyjnych

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 3/24

Prezesa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości

  z dn. 17.01.2024r.

 

CENNIK USŁUG EGZAMINACYJNYCH CZELADNICZYCH, MISTRZOWSKICH I SPRAWDZAJĄCYCH

WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OLSZTYNIE

 

Kwalifikacje i oświata zawodowa Cena
 

1

Egzamin czeladniczy 969,46 zł
 

2

Egzamin mistrzowski 1938,94 zł
 

3

Egzamin sprawdzający 346,23 zł
4

 

Egzamin poprawkowy czeladniczy 484,73 zł
 

5

Egzamin mistrzowski poprawkowy 969,46 zł
6 Wyrażenie zgody na przedłużenie  lub skrócenie czasu trwania nauki zawodu  

60,00 zł

7 Koszty zorganizowania egzaminu fryzjerskiego próbnego na wniosek zainteresowanych 100,00 zł
8 Wydanie dokumentów z akt archiwalnych

 

50,00 zł
9 Wydanie zaświadczenia o zdaniu egzaminu czeladniczego przez młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe u pracodawcy niebędącego członkiem Cechu oraz Rzemieślnika będącego członkiem Cechu niezrzeszonego w Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości 150,00 zł
10 Wydanie innych zaświadczeń 50,00 zł
11   Wydanie duplikatu
Świadectwo czeladnicze

 

26,00 zł
Dyplom mistrzowski

 

26,00 zł
12 Wydanie duplikatu innych dokumentów, w tym duplikatu zaświadczeń o przystąpieniu do egzaminu czeladniczego dla pracowników młodocianych kończących trzecią klasę Branżowej Szkoły I Stopnia 50,00 zł

 

13 Ozdobny dyplom
Dyplom czeladniczy

 

150,00 zł
Dyplom mistrzowski

 

150,00 zł
14 Nieusprawiedliwione nieprzystąpienie w wyznaczonym terminie do egzaminów Zwrot opłaty za egzaminy następuje na pisemny wniosek zainteresowanego pomniejszonej o 10 %
15 Opinia o kontynuacji tradycji na terenie województwa warmińsko-mazurskiego przed rokiem 1989 (dla organizacji rzemieślniczych i ich członków wydanie opinii wraz z załącznikami jest bezpłatne)

 

200,00 zł
a)     Załącznik do opinii opracowany na podstawie ksiąg wieczystych 300,00 zł

(za każdy załącznik)