CENNIK USŁUG EGZAMINACYJNYCH CZELADNICZYCH, MISTRZOWSKICH I SPRAWDZAJĄCYCH

WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OLSZTYNIE

 

Kwalifikacje i oświata zawodowa

Cena

 

1

Egzamin czeladniczy

870,25 zł

 

2

Egzamin mistrzowski

1 740,52 zł

 

3

Egzamin sprawdzający

 

310,80 zł

4

 

Egzamin poprawkowy czeladniczy

 

435,12 zł

 

5

Egzamin mistrzowski poprawkowy

870,26 zł

6

Wyrażenie zgody na przedłużenie  lub skrócenie czasu trwania nauki zawodu

 

60,00 zł

7

Koszty zorganizowania egzaminu fryzjerskiego próbnego na wniosek zainteresowanych

100,00 zł

8

Wydanie dokumentów z akt archiwalnych

 

50,00 zł

9

Wydanie zaświadczenia o zdaniu egzaminu czeladniczego przez młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe u pracodawcy niebędącego członkiem Cechu oraz Rzemieślnika będącego członkiem Cechu niezrzeszonego w Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości

150,00 zł

10

Wydanie innych zaświadczeń

50,00 zł

11

  Wydanie duplikatu

Świadectwo czeladnicze

 

26,00 zł

Dyplom mistrzowski

 

26,00 zł

12

Wydanie duplikatu innych dokumentów, w tym duplikatu zaświadczeń o przystąpieniu do egzaminu czeladniczego dla pracowników młodocianych kończących trzecią klasę Branżowej Szkoły I Stopnia

50,00 zł

 

13

Ozdobny dyplom

Dyplom czeladniczy

 

150,00 zł

Dyplom mistrzowski

 

150,00 zł

14

Nieusprawiedliwione nieprzystąpienie w wyznaczonym terminie do egzaminów

Zwrot opłaty za egzaminy następuje na pisemny wniosek zainteresowanego pomniejszonej o 10 %

15

Opinia o kontynuacji tradycji na terenie województwa warmińsko-mazurskiego przed rokiem 1989 (dla organizacji rzemieślniczych i ich członków wydanie opinii wraz z załącznikami jest bezpłatne)

 

200,00 zł

a)     Załącznik do opinii opracowany na podstawie ksiąg wieczystych

300,00 zł

 

(za każdy załącznik)