Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości przystąpiła do realizacji nowego fascynującego projektu współfinansowanego ze środków UE. Przez najbliższe trzy lata będziemy mieli przyjemność pracować z parterami z czterech krajów europejskich w celu poprawy innowacyjności firm z sektora MŚP. Poniżej przedstawiamy Państwu krótki film na temat naszego nowego projektu stworzony przez partnera wiodącego Hanse Parament:

ICIinSMEs

Partnerzy Projektu:

1. Hanse-Parlament (HP), Germany (Lead Partner)

2. Hamburgisches WeltWirtschaftsInstitut gemeinnützige GmbH (HWWI), Germany

3. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie (IRPL), Poland

4. Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła I Przedsiębiorczości (WIRP), Poland

5.  Hanzeatycki Instytut Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw (HI), Poland

6. International Business College (IBC), Danmark

7. Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOZS), Hungary

8. Miskolci Egyetemt (MU), Hungary


Głównymi grupami docelowymi projektu są właściciele, menedżerowie i pracownicy MŚP, którzy wdrażają innowacje zorientowane na klienta poprzez rozwój konkretnych instrumentów, a w szczególności poprzez kompleksowe szkolenia.

Kolejnymi grupami docelowymi są doradcy MŚP i pracownicy dydaktyczni izb, stowarzyszeń i innych instytucji zajmujących się kształceniem zawodowym.


Podsumowanie założeń projektu:

Średnio MŚP są mniej innowacyjne niż duże firmy, ponieważ mają ograniczenia wynikające ze zmniejszonych zasobów wewnętrznych (KE, 2019a). Szczególnie w krajach Europy Wschodniej MŚP wykazują bardzo niską aktywność innowacyjną i istnieją duże różnice między MŚP a dużymi firmami. W dziedzinie innowacji na rzecz klienta, MŚP wykazują szczególne trudności z ich wprowadzaniem. Zaspokojenie rzeczywistych potrzeb klientów jest kluczowym czynnikiem dla skutecznego zarządzania innowacjami, dla generowania zorientowanych na klienta pomysłów biznesowych i innowacyjnych koncepcji (von Hippel, 2005).

MŚP nie mają czasu ani zasobów, aby zbierać informacje zwrotne i pomysły od swoich klientów. A kiedy już znajdą czas, trudno jest przetworzyć te informacje i przekształcić je w wartościowe rozwiązania. Holistyczne podejście do innowacji zorientowanej na klienta jest złożone i wymaga zmian na wszystkich poziomach firmy. Jednak cyfryzacja i nowe media otwierają obecnie daleko idące możliwości pełnego wykorzystania innowacji „klientocentrycznych” również w MŚP, a tym samym silnie promują potencjał innowacyjny i konkurencyjność (Robra-Bissantz, 2017). Technologie te i możliwości, jakie oferują, były dotychczas mało znane w MŚP i są wykorzystywane tylko przez bardzo nieliczne firmy z tego sektora. Brakuje im informacji, doświadczenia, wiedzy i umiejętności w zakresie instrumentów, metod i procedur, jak również wykorzystania technologii cyfrowych do pozyskiwania, przetwarzania i realizacji innowacji ukierunkowanych na klientów.

Na tym tle projekt realizuje w szerokim regionalnym zakresie cel, jakim jest umożliwienie i wspieranie MŚP w wykorzystaniu ich potencjału w zakresie innowacji dla klientów, a tym samym wzmocnienie produktywności i konkurencyjności MŚP, zabezpieczenie istniejących miejsc pracy i tworzenie nowych. Aby osiągnąć te cele, przeprowadzone zostaną następujące główne działania:

a) W 13 krajach analiza i kompleksowe badanie najlepszych praktyk w zakresie sposobu tworzenia, przetwarzania i realizacji przez MŚP podejść innowacyjnych zorientowanych na klienta oraz technologii cyfrowych, które mogą być w tym celu wykorzystywane. Uzyskane najlepsze praktyki będą przetwarzane, przekazywane MŚP w kontekście szkoleń i doradztwa oraz wspierania w ich wdrażaniu w firmach.

b) Opracowanie zestawu narzędzi z instrumentami, metodami i procedurami dla realizacji innowacji zorientowanych na klienta w MŚP.

c) Poprzez opracowanie dwóch specyficznych programów szkoleniowych i coachingowych, MŚP zdobywają umiejętności cyfrowe i są w stanie stale realizować kompleksowe innowacje zorientowane na klienta. Nauka odbywa się głównie w miejscu pracy i jednocześnie obejmuje indywidualne projekty dotyczące rozwoju przedsiębiorstwa, dzięki czemu technologie cyfrowe są już wykorzystywane, a odpowiednie innowacje są realizowane podczas dalszego szkolenia.

d) Kompleksowe kwalifikacje nauczycieli i doradców MŚP.

Programy kwalifikacyjne, doradcze i wspierające są realizowane przez izby, które jako centralne podmioty wspierające MŚP mają bezpośredni dostęp do przedsiębiorstw, a dzięki swoim centrom szkoleniowym i technologicznym dysponują również odpowiednimi możliwościami. Jednakże wielu nauczycielom i konsultantom brakuje wiedzy i umiejętności, aby kwalifikować i doradzać MŚP i ich pracownikom w zakresie stosowania technologii cyfrowych oraz pozyskiwania, przetwarzania i realizacji innowacji na wysokim poziomie. W związku z tym opracowywane są dwa specjalne programy szkoleniowe dla nauczycieli i konsultantów, które zostaną wdrożone i będą stale prowadzone przez 18 szkół wyższych i uniwersytetów z 9 krajów. Programy te mają na celu:

a) wzmocnienie i promowanie wiedzy i umiejętności nauczycieli i konsultantów w zakresie technologii cyfrowych z jednej strony i realizacji innowacji zorientowanych na klienta z drugiej strony.

b) stałe zapewnianie dobrze wykwalifikowanych nauczycieli i konsultantów w szerokim zakresie regionalnym.

Opracowane instrumenty, modele cyfrowe, programy edukacyjne i wspierające będą testowane i oceniane w różnych warunkach regionalnych w kilku krajach oraz wdrażane przez wszystkich partnerów projektu. Zapewniona jest także kontynuacja pracy po zakończeniu projektu z bieżącą realizacją programów edukacyjnych i wspierających.

Projekt jest realizowany przez ośmiu doświadczonych partnerów (izby, inne instytucje kształcenia zawodowego i uniwersytety) z Danii, Niemiec, Polski i Węgier o różnym poziomie rozwoju i warunkach funkcjonowania. Ponadnarodowe podejście do projektu umożliwia uczenie się od siebie nawzajem, identyfikację i transfer najlepszych praktyk oraz wspólne prace rozwojowe.

Wszystkie wyniki projektu zostaną przekazane 70 izbom, stowarzyszeniom MŚP oraz szkołom wyższym z 13 krajów, które otrzymają doradztwo w zakresie wdrażania i będą zaangażowane w prace projektowe jako partnerzy współpracujący od początku projektu.